TOPICA NATIVE hướng dẫn
hoàn thiện thủ tục học phí như sau
1. Chuyển khoản qua ngân hàng
2. Chuyển qua cổng thanh toán điện tử
1. Thanh toán khác